Wodny środek gruntujący

akcesoria

Grunt przeznaczony do wyrównania chłonności, stabilizacji i wzmocnienia podłoży pylących. Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie powłok malarskich oraz zapraw.

SKŁAD:

wodna dyspersja polimeru akrylowego, dodatki uszlachetniające, woda.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą odpowiedniego środka. Powierzchnie spękane i zarysowane należy naprawić zaprawą. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do malowania lub nanoszenia zapraw, przed gruntowaniem osłonić.
Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Tynk gipsowo -wapienny: zagruntować jednokrotnie
Tynk gipsowy: zagruntować dwukrotnie
Beton: zagruntować jednokrotnie
Jastrych: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Stare powłoki malarskie i z tynków dyspersyjnych: zagruntować jednokrotnie

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych. Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Przeciętny
czas wysychania wynosi 24 godziny. W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem. Unikać nadmiernego gruntowania. W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników.

PRZECHOWYWANIE:

Maksymalnie 12 miesięcy. W miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zużycie: od 50 do 300 ml/m²
pH ok 7
Kolor po wyschnięciu: bezbarwny
Czas wysychania: ok 4h
Możliwość wykonywania dalszych prac po ok. 24h

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.